جستجو
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراحی تخت در طی سال ها یک ضربه بزرگ بوده است. روند پیشرو در طراحی رابط، آنقدر محبوب است که امروزه در نمایشگرهای ما دشوار نیست که آن را ببینیم و بشنویم. برای دریافت یک دیدگاه کامل از این روند، ما باید قبل از اینکه بتوانیم محبوبیت و استفاده صحیح آن را درک کنیم، به تاریخچه طراحی حداقل نیاز داریم. (منبع: onextrapixel.com)